MENTJAPAI INDONESIA MERDEKA !

MENTJAPAI INDONESIA MERDEKA !

Sekarang, kampioen-kampioen kemerdekaan, Madjoelah kemoeka!
Soesoenlah pergerakanmoe menoeroet garis-garis jang saja goeratkan didalam risalah ini!
Haibatkanlah partainja Marhaen! agar soepaja mendjadi partai pel…opornja massa.
Hidoepkanlah semoea semangat jang ada didalam dadamu!
Haibatkanlah semoea ketjakapan -mengorganisasi jang ada didalam toeboehmoe!
Haibatkanlah semoea keberanian banteng jang ada didalam njawamu!
Toempahkanlah semangat dan ketjakapan-mengorganisasi dan keberanian-banteng itoe kedalam tubuhnja partai, toempahkanlah kelaki-lakian itoe kedalam badannja massa, agar soepaja massa seolah-olah ketitisan kembali oleh kelaki-lakian baroe daripada moderne massa-aksi.
Kamoe kampioen-kampioennja Pena, gerakanlah penamoe setadjam oedjoeng Djemparingnja Rama!
Kamoe kampioen-kampioen Organisator, soesoenlah bentengnja harapan Rakjat mendjadi benteng jang menahan gempa.
Kamoe kampioen-kampioennja Mimbar, dengoengkanlah soeara-bentengmoe hingga menggetarkan oedara.
Toempahkanlah segenap djiwa-ragamoe kedalam partainja massa.
Toempahkanlah segenap djasmanidan rochaniemoe kedalam perdjoeangannja massa.
Toempahkanlah segenap njawamoe mendjadi api-kesedaran dan api-kemaoean massa.

HIDUPKAN MASSA-AKSI, UNTUK MENTJAPAI INDONESIA-MERDEKA!

Soekarno, Maret 1933

Iklan
Pos ini dipublikasikan di GADO-GADO dan tag , . Tandai permalink.

2 Balasan ke MENTJAPAI INDONESIA MERDEKA !

  1. orifspeed berkata:

    mantap ne…

  2. Dewi berkata:

    Dirgahayu Republik Indonesia ke 65

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s